CRC 생성 다항식 종류

(2017-09-25)
Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
방송/멀티미디어/정보이론 > [비디오]
[오디오]
[멀티미디어]
[방송]
[디스플레이]
[조명]
[정보이론/코딩]
정보이론/코딩 > [정보이론]
[코드이론]
[부호화]
[소스부호화]
[채널부호화]
채널부호화 >   1. 채널 부호
  2. 채널 부호화 분류
[채널 모델]
[오류 검출/정정 능력]
[블록 부호]
[길쌈 부호]
[채널부호화(기타일반)]
블록 부호 >   1. 블록 부호
  2. 체계적 블록부호
[블록부호 용어]
[선형 블록부호]
[순회부호]
순회부호  1. 순회 부호
  2. CRC(순환중복검사)
  3. CRC 생성 다항식 종류
  4. BCH 부호
  5. RS 부호
  6. PN 코드
  7. 최장 수열

1. 여러가지 CRC 생성다항식 g(X) 例)

 ㅇ CRC-8  (비트 길이 : 8 + 1 = n - k + 1 bits)
   - g(x) = X8 + X2 + X1+ 1
    . ( 1000 0011 1 )
   - 사용 例) ATM 등

 ㅇ CRC-10 (비트 길이 : 10 + 1 = n - k + 1 bits)
   - g(x) = X10 + X9 + X5 + X4 + X1 + 1
    . ( 11 0001 1001 1 )
   - 사용 例) ATM 등

 ㅇ CRC-12 (비트 길이 : 12 + 1 = n - k + 1 bits)
   - g(x) = X12 + X11 + X3 + X2 + X + 1
    . ( 1100 0000 0111 1 )

 ㅇ CRC-16 (비트 길이 : 16 + 1 = n - k + 1 bits)
   - g(x) = X16 + X15 + X2 + 1
    . ( 1000 1000 0001 0000 1 ) 

 ㅇ CRC-16-CCITT (비트 길이 : 16 + 1 = n - k + 1 bits)
   - g(x) = X16 + X12 + X5 + 1
    . ( 1000 1000 0001 0000 1)

 ㅇ CRC-32 (비트 길이 : 32 + 1 = n - k + 1 bits) : IEEE 802.3-2008
   - g(x) = X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X10 + X8 + X7 + X5
        + X4 + X2 + X + 1
    . ( 1000 0010 0110 0000 1000 1110 1101 1011 1 )
   - 사용 例) Ethernet, Token Ring, FDDI


[순회부호] 1. 순회 부호 2. CRC(순환중복검사) 3. CRC 생성 다항식 종류 4. BCH 부호 5. RS 부호 6. PN 코드 7. 최장 수열

    요약목록

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)     (소액후원)