SAS   Serial Attached SCSI  

(2015-06-05)
1. SAS (Serial Attached SCSI)DAS 구성을 위해, 병렬 SCSI 방식의 거리 및 속도 제한 등을 극복하고자 한 표준
   - INCITS/ANSI T10 위원화에서 표준화

 ㅇ 특징
   - 네트워크 기반이 아닌 특정 호스트에 귀속됨 (점대점 방식)
    . 하나의 콘트롤러에 여러 포트들로써 주변장치 접속 가능
   - SCSI 명령을 그대로 사용하지만, 직렬 전송방식을 사용
   - 1.5 Gbps 전송속도 가능


[SCSI] 1. SCSI 2. SCSI-3 표준들 3. SCSI Host Adaper 4. SAS 5. SAM 6. LUN 7. iSCSI
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
      1. 컴퓨터
      2. 컴퓨터 구조
   1.   중앙처리장치 (CPU)
   2.   기억장치 (메모리)
   3.   버스구조
   4.   대용량 저장장치
       1. 디스크
    1.   파일시스템
    2.   하드 디스크
    3.   저장장치 인터페이스
        1. ATA
        2. ATAPI
        3. DMA, PIO
        4. PCMCIA
        5. HIPPI
     1.   SCSI
      1.   1. SCSI
         2. SCSI-3 표준들
         3. SCSI Host Adaper
         4. SAS
         5. SAM
         6. LUN
         7. iSCSI
    4.   광디스크
    5.   네트워크 저장장치
    6.   저장장치 기타일반
   5.   I/O 장치 (주변장치)
   6.   병렬처리
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌