Normality Test, Test of Normality   정규성 검정

(2016-05-20)
1. 정규성 검정

 ㅇ 수집된 데이터의 전체(모집단) 분포가 정규분포를 따르는가 여부를 판단하는 가설검정


2. 정규성 검사의 例

 ㅇ Anderson-Darling 법  : 경험적 누적분포함수에 기초한 검정법
 ㅇ Ryan-Joiner 법    : 상관관계에 기초한 검정법
 ㅇ Kolmogorov-Smirnov 법 : 카이제곱에 기초한 검정법 (카이제곱검정)


[검정 유형] 1. 검정 유형 2. 유의성 검정 3. 적합도 검정 4. 정규성 검정 5. t 검정 6. z 검정 7. χ² 검정
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률 정리/법칙
    3.   확률 공간
    4.   확률 모형,분포
    5.   확률 변수
    6.   확률 과정
    7.   통계량
    8.   통계학
        1. 통계학
     1.   모집단,표본
     2.   통계적 기술(記述)
     3.   통계적 추론
         1. 통계적 추론
      1.   표본 분포,표본 통계량
      2.   추정
      3.   가설검정
      4.   검정 유형
       1.   1. 검정 유형
          2. 유의성 검정
          3. 적합도 검정
          4. 정규성 검정
          5. t 검정
          6. z 검정
          7. χ² 검정
     4.   통계적 분석
     5.   비모수 통계
     6.   베이즈 통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌