TI   Tip Inferior Insulation   A선 절연불량, Tip선 절연불량

(2004-06-10)
1. 개요

  유선전화 고장고장상태가 Tip 선 절연불량인 경우를 말하며,
  정확한 표현은 Tip Inferior Insulation이나 간략하게 Tip Insulate로 부른다.


[가입전화신고고장] 1. 신고고장 2. A선 절연불량,Tip선 절연불량 3. 송수화기방치 4. 시험결과이상없음 5. 자연회복
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
     1. 통신 이란?
     2. 신뢰적 통신
  1.   통신이론
  2.   선로/전송
  3.   통신망 일반
      1. 통신망
   1.   통신망 기초
   2.   통신표준(IEEE/ITU)
   3.   통신망 관리
   4.   광역망
   5.   가입자망
    1.   가입자망 기초/일반
    2.   xDSL
    3.   광가입자망
    4.   광가입자망 발전 전략
    5.   광가입자망-PON
    6.   무선가입자망
    7.   가입전화신고고장
     1.   1. 신고고장
        2. A선 절연불량,Tip선 절연불량
        3. 송수화기방치
        4. 시험결과이상없음
        5. 자연회복
   6.   홈네트워킹
   7.   산업용통신망
   8.   시험/연구망
  4.   회선교환(PSTN)
  5.   무선/이동통신
  6.   광통신
  7.   인터넷/데이터통신
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌