Color Equation   색 방정식, 컬러 방정식

(2011-08-23)
1. 개요

 ㅇ 색 방정식
   - 색 자극 R,G,B를 혼합량 계수 r,g,b 만큼 혼색하여 등색 표현하는 방정식시료의 색광원 : C = r R + g G + b B

   - 例) white 색광원 또는 피크백(peak white) = R + G + B (r=g=b=1)


[색 좌표계] 1. 색상 모델 2. 색 좌표계 3. 색도 4. 색 방정식 5. RGB 6. YIQ 7. YUV 8. YCbCr 9. YPbPr 10. HSL 11. 서브샘플링
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
  1.   진동
  2.   파동
  3.   광파(빛)
      1.
      2. 광학
      3. 광학 소자
   1.   광량/세기/측광/단위
   2.   빛의 성질/특징
   3.   기하광학
   4.   색채학
       1. 색채 학
    1.   시각(인식)
    2.   색의 3속성/요소
    3.   색채 기초
    4.   색 체계
    5.   색 좌표계
     1.   1. 색상 모델
        2. 색 좌표계
        3. 색도
        4. 색 방정식
        5. RGB
        6. YIQ
        7. YUV
        8. YCbCr
        9. YPbPr
        10. HSL
        11. 서브샘플링
    6.   측색
   5.   발광(광원)
   6.   레이저
   7.   광학 기타일반
  4.   음파(소리)
  5.   탄성파(지진)
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌