Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학(역학,기계,재료등)]
[설계/표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학 >   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[기타화학물질]
화학반응   1. 화학 반응
  2. 화학반응 용어
  3. 발열/흡열 반응
  4. 자발적 과정
  5. 자유 에너지
  6. 결합 엔탈피
[화학 평형]
[화학반응 속도론]
[용해 침전 반응]
[산화 환원 반응]
[산 염기 반응]
 1. 화학 반응(Chemical Reaction), 화학적 변화(Chemical Change)
  1. 물질의 화학적 조성을 변화시키는 변환
[화학반응] 1. 화학 반응 2. 화학반응 용어 3. 발열/흡열 반응 4. 자발적 과정 5. 자유 에너지 6. 결합 엔탈피
[화학 평형] [화학반응 속도론] [용해 침전 반응] [산화 환원 반응] [산 염기 반응]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
      1. 화학 이란?
   1.   물질,화합물,혼합물
   2.   화학결합
   3.   화학량론
   4.   화학반응
       1. 화학 반응
       2. 화학반응 용어
       3. 발열/흡열 반응
       4. 자발적 과정
       5. 자유 에너지
       6. 결합 엔탈피
    1.   화학 평형
    2.   화학반응 속도론
    3.   용해 침전 반응
    4.   산화 환원 반응
    5.   산 염기 반응
   5.   화학원소
   6.   분자
   7.   유기화학
   8.   무기화학
   9.   분석화학
   10.   전기화학
   11.   기타화학물질
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학(역학,기계,재료등)
 9.   설계/표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌