Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[정수론(수론)]
[조합론/셈법(Counting)]
[선형 대수학]
[추상대수학]
조합론/셈법(Counting)   1. 조합론
  2. 셈법
  3. 치환
  4. 순열
  5. 조합
  6. 경우의 수 계산 (요약)
  7. 이항/다항 정리
  8. 비둘기집 원리
 1. 셈법(Counting)
  1. 수(경우의 수)를 세는 방법
[조합론/셈법(Counting)] 1. 조합론 2. 셈법 3. 치환 4. 순열 5. 조합 6. 경우의 수 계산 (요약) 7. 이항/다항 정리 8. 비둘기집 원리

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   정수론(수론)
    3.   조합론/셈법(Counting)
     1.   1. 조합론
        2. 셈법
        3. 치환
        4. 순열
        5. 조합
        6. 경우의 수 계산 (요약)
        7. 이항/다항 정리
        8. 비둘기집 원리
    4.   선형 대수학
    5.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌