Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[정수론(수론)]
[조합론/셈법(Counting)]
[선형 대수학]
[추상대수학]
기초대수학   1. 수식 (방정식 등) 이란?
  2. 방정식
  3. 방정식 용어
  4. 방정식의 풀이
  5. 근/해,근의 공식
  6. 다항식 용어
  7. 다항식
  8. 차수(Degree)
  9. 인수분해
  10. 연립 방정식
 1. 기초 대수학
  1. 산술(Arithmetic) 또는 방정식 풀이와 관련된 수학 분야
   1. 주로, 중,고교에서 다뤄짐
[기초대수학] 1. 수식 (방정식 등) 이란? 2. 방정식 3. 방정식 용어 4. 방정식의 풀이 5. 근/해,근의 공식 6. 다항식 용어 7. 다항식 8. 차수(Degree) 9. 인수분해 10. 연립 방정식

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
     1.   1. 수식 (방정식 등) 이란?
        2. 방정식
        3. 방정식 용어
        4. 방정식의 풀이
        5. 근/해,근의 공식
        6. 다항식 용어
        7. 다항식
        8. 차수(Degree)
        9. 인수분해
        10. 연립 방정식
    2.   정수론(수론)
    3.   조합론/셈법(Counting)
    4.   선형 대수학
    5.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌