Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
공학일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료공학]
[측량/측위/항법]
[소방학]
재료공학 >   1. 재료
[결정학]
[공업 재료]
[기계/전기/자기 재료]
[재료 성질]
[표면 공학]
[재료 (기타일반)]
공업 재료   1. 금속
  2. 고분자
  3. 세라믹
  4. 복합 재료
  5. 반도체
[금속]
[고분자]
[세라믹]
 1. 공업재료(Engineering Material) 분류
  1. 금속 (Metal) : Fe, Al, Mg, Cu, …
  2. 고분자/폴리머(Polymer) : 고무, 플라스틱,…
  3. 세라믹스 (Ceramics) : 벽돌, 유리, 식기류, …
  4. 복합재료 (Composite Material) : 철근 콘크리트, 유리섬유 복합체
  5. 반도체 (Semiconductor) : Si, Ge, …
[공업 재료] 1. 금속 2. 고분자 3. 세라믹 4. 복합 재료 5. 반도체
[금속] [고분자] [세라믹]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
     1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
  2.   기계공학
  3.   재료공학
      1. 재료
   1.   결정학
   2.   공업 재료
       1. 금속
       2. 고분자
       3. 세라믹
       4. 복합 재료
       5. 반도체
    1.   금속
    2.   고분자
    3.   세라믹
   3.   기계/전기/자기 재료
   4.   재료 성질
   5.   표면 공학
   6.   재료 (기타일반)
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌