Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
진동/파동 > [진동]
[파동]
[광파(빛)]
[음파(소리)]
[탄성파(지진)]
음파(소리) >   1. 오디오/사운드/음향
  2. 음속
  3. 음향 임피던스
[음성(발성,청각)]
[소리의 3요소]
[소리 세기/크기/레벨]
[심리 음향]
[실내 음향]
[음악]
[음향 기타일반]
심리 음향   1. 심리 음향
  2. 마스킹 효과
  3. 임계대역
  4. 페흐너 법칙
 1. 심리 음향
  1. 소리의 자극 및 인간의 청감 간의 통계적 연관성을 연구하는 학문
[심리 음향] 1. 심리 음향 2. 마스킹 효과 3. 임계대역 4. 페흐너 법칙

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
  1.   진동
  2.   파동
  3.   광파(빛)
  4.   음파(소리)
      1. 오디오/사운드/음향
      2. 음속
      3. 음향 임피던스
   1.   음성(발성,청각)
   2.   소리의 3요소
   3.   소리 세기/크기/레벨
   4.   심리 음향
    1.   1. 심리 음향
       2. 마스킹 효과
       3. 임계대역
       4. 페흐너 법칙
   5.   실내 음향
   6.   음악
   7.   음향 기타일반
  5.   탄성파(지진)
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌