Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
표준/계측/품질 > [표준화]
[측정/계측]
[품질]
표준화 >   1. 표준/표준화
  2. KS 규격
  3. 프로파일 (Profile)
[표준 분류]
[표준화 기관]
[인증,인정 제도]
표준 분류   1. 표준 분류
  2. 국가 표준
  3. 성문/참조/측정 표준
  4. 기술 기준


[표준 분류] 1. 표준 분류 2. 국가 표준 3. 성문/참조/측정 표준 4. 기술 기준
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
  1.   표준화
      1. 표준/표준화
      2. KS 규격
      3. 프로파일 (Profile)
   1.   표준 분류
    1.   1. 표준 분류
       2. 국가 표준
       3. 성문/참조/측정 표준
       4. 기술 기준
   2.   표준화 기관
   3.   인증,인정 제도
  2.   측정/계측
  3.   품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌