Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
컴퓨터구조 >   1. 컴퓨터
  2. 컴퓨터 구조
[중앙처리장치 (CPU)]
[기억장치 (메모리)]
[버스구조]
[대용량 저장장치]
[I/O 장치 (주변장치)]
[병렬처리]
대용량 저장장치 >   1. 디스크
[파일시스템]
[하드 디스크]
[저장장치 인터페이스]
[광디스크]
[네트워크 저장장치]
[저장장치 기타일반]
파일시스템   1. 파일시스템
  2. 파일
  3. 디렉토리
  4. FAT
  5. MBR
  6. VFAT
  7. NTFS
  8. CDFS
  9. NFS
  10. UDF
  11. UFS


[파일시스템] 1. 파일시스템 2. 파일 3. 디렉토리 4. FAT 5. MBR 6. VFAT 7. NTFS 8. CDFS 9. NFS 10. UDF 11. UFS
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
      1. 컴퓨터
      2. 컴퓨터 구조
   1.   중앙처리장치 (CPU)
   2.   기억장치 (메모리)
   3.   버스구조
   4.   대용량 저장장치
       1. 디스크
    1.   파일시스템
     1.   1. 파일시스템
        2. 파일
        3. 디렉토리
        4. FAT
        5. MBR
        6. VFAT
        7. NTFS
        8. CDFS
        9. NFS
        10. UDF
        11. UFS
    2.   하드 디스크
    3.   저장장치 인터페이스
    4.   광디스크
    5.   네트워크 저장장치
    6.   저장장치 기타일반
   5.   I/O 장치 (주변장치)
   6.   병렬처리
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌