Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술경영 > [법령/정책]
[지적(기술)자산]
[산업경영]
[비기술(기타)]
[미분류]
지적(기술)자산 >   1. 기술 가치
[지식재산권]
[특허]
[기술자산(기타)]
지식재산권   1. 지식재산권
  2. 산업재산권
  3. 특허권
  4. 상표권
  5. 실용신안권
  6. 의장권
  7. 저작권
  8. 영업비밀


[지식재산권] 1. 지식재산권 2. 산업재산권 3. 특허권 4. 상표권 5. 실용신안권 6. 의장권 7. 저작권 8. 영업비밀
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   법령/정책
  2.   지적(기술)자산
      1. 기술 가치
   1.   지식재산권
    1.   1. 지식재산권
       2. 산업재산권
       3. 특허권
       4. 상표권
       5. 실용신안권
       6. 의장권
       7. 저작권
       8. 영업비밀
   2.   특허
   3.   기술자산(기타)
  3.   산업경영
  4.   비기술(기타)
  5.   미분류

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌