Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
대수학 >   1. 대수학
[기초대수학]
[정수론(수론)]
[선형 대수학]
[추상대수학]
선형 대수학 >   1. 선형대수
[벡터]
[행렬]
[벡터 공간]
[고유값문제]
[선형변환]
[직교성,대각화]
[선형대수 수치방법]
벡터 >   1. 벡터
  2. 스칼라
  3. 벡터 연산
  4. 벡터 상등
[벡터 종류]
[벡터의 크기,각도,거리,직교,투영]
벡터의 크기,각도,거리,직교,투영   1. 내적
  2. 크기(노름)
  3. 거리
  4. 직교
  5. 외적
  6. 투영
  7. 슈바르츠 부등식
 1. 벡터 간의 의미(관련성)
  1. 벡터 간의 관련성을 스칼라로 표현 : 내적
  2. 벡터의 크기(길이) : 노름
  3. 벡터 간의 거리 : 유클리드 거리
  4. 벡터 간의 관련성을 또다른 벡터로 표현 : 외적
[벡터의 크기,각도,거리,직교,투영] 1. 내적 2. 크기(노름) 3. 거리 4. 직교 5. 외적 6. 투영 7. 슈바르츠 부등식

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
       1. 대수학
    1.   기초대수학
    2.   정수론(수론)
    3.   선형 대수학
        1. 선형대수
     1.   벡터
         1. 벡터
         2. 스칼라
         3. 벡터 연산
         4. 벡터 상등
      1.   벡터 종류
      2.   벡터의 크기,각도,거리,직교,투영
       1.   1. 내적
          2. 크기(노름)
          3. 거리
          4. 직교
          5. 외적
          6. 투영
          7. 슈바르츠 부등식
     2.   행렬
     3.   벡터 공간
     4.   고유값문제
     5.   선형변환
     6.   직교성,대각화
     7.   선형대수 수치방법
    4.   추상대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌