Non-Repudiation   부인방지, 부인봉쇄

(2016-11-07)
1. 부인방지 (Non-Repudiation)

 ㅇ 송수신 거래 사실을 사후에 증명 가능함으로써, 

 ㅇ 거래 사실을 부인 못하게 하는 공증(Notarization)과 같은 보안 기능


[보안 특성] 1. 기밀성(Confidentiality) 2. 무결성(Integrity) 3. 부인방지(Non-Repudiation) 4. 접근제어(Access Control) 5. 인증(Authentication) 6. 가용성(Availability) 7. 권한부여(Authorization)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
   1.   정보보호관리
       1. 보안
       2. ISMS,PIMS
    1.   보안 특성
     1.   1. 기밀성(Confidentiality)
        2. 무결성(Integrity)
        3. 부인방지(Non-Repudiation)
        4. 접근제어(Access Control)
        5. 인증(Authentication)
        6. 가용성(Availability)
        7. 권한부여(Authorization)
   2.   정보보호(기타일반)
   3.   보안공격
   4.   암호기술
   5.   네트워크보안
   6.   인증
  8.   IT 기타기술
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌