Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
수치해법 >   1. 수치 해석
  2. 천장,마루 함수
  3. R 언어
  4. 유한요소법
[오차]
[근 찾기]
[곡선적합 (근사)]
[수치 미분/적분]
[수치 미분방정식]
[MATLAB]
[R 언어]
곡선적합 (근사)   1. 곡선적합(Curve Fitting)
  2. 보간법
  3. 선형 보간법
  4. 다항식 보간법
  5. 스플라인 보간법
  6. 최소자승법
  7. 회귀분석
 1. 곡선 적합 (Curve Fitting)
  1. 데이터들을 어떤 적합한 곡선으로 맞추는 것
  2. 이산적인 값 사이에 있는 점을 추정하는 곡선(함수)을 얻는 것
  3. 복잡한 함수를 근사화하여 간단한 함수로 만드는 것
[곡선적합 (근사)] 1. 곡선적합(Curve Fitting) 2. 보간법 3. 선형 보간법 4. 다항식 보간법 5. 스플라인 보간법 6. 최소자승법 7. 회귀분석

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
       1. 수치 해석
       2. 천장,마루 함수
       3. R 언어
       4. 유한요소법
    1.   오차
    2.   근 찾기
    3.   곡선적합 (근사)
     1.   1. 곡선적합(Curve Fitting)
        2. 보간법
        3. 선형 보간법
        4. 다항식 보간법
        5. 스플라인 보간법
        6. 최소자승법
        7. 회귀분석
    4.   수치 미분/적분
    5.   수치 미분방정식
    6.   MATLAB
    7.   R 언어
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌