Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술경영 > [법령/정책]
[지적(기술)자산]
[산업경영]
[비기술(기타)]
[미분류]
산업경영 >   1. 산업 경영 일반
[경영관리]
[영업/마케팅]
[예산회계]
[조달,시공]
[금융]
[산업기타일반]
예산회계 > [회계-기초]
[회계-측정/기록]
[부채회계]
[예산관리]
[자금관리]
[재무관리]
[재무제표]
[세무]
[원가회계]
부채회계   1. 충당금
  2. 회사채
  3. 고정부채
  4. 유동부채


[부채회계] 1. 충당금 2. 회사채 3. 고정부채 4. 유동부채
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   법령/정책
  2.   지적(기술)자산
  3.   산업경영
      1. 산업 경영 일반
   1.   경영관리
   2.   영업/마케팅
   3.   예산회계
    1.   회계-기초
    2.   회계-측정/기록
    3.   부채회계
     1.   1. 충당금
        2. 회사채
        3. 고정부채
        4. 유동부채
    4.   예산관리
    5.   자금관리
    6.   재무관리
    7.   재무제표
    8.   세무
    9.   원가회계
   4.   조달,시공
   5.   금융
   6.   산업기타일반
  4.   비기술(기타)
  5.   미분류

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌