Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술경영 > [법령/정책]
[지적(기술)자산]
[산업경영]
[비기술(기타)]
[미분류]
산업경영 > [경영관리]
[영업/마케팅]
[예산회계]
[조달,시공]
[금융]
[산업기타일반]
영업/마케팅 [마케팅 일반]
[영업기초 일반]
[디자인]
 1. 마케팅
  1. 일반적으로, 마케팅이란 소비자로하여금 구매의욕을 일으키게 하는 것
[영업/마케팅]
[마케팅 일반] [영업기초 일반] [디자인]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   법령/정책
  2.   지적(기술)자산
  3.   산업경영
      1. 산업 경영 일반
   1.   경영관리
   2.   영업/마케팅
    1.   마케팅 일반
    2.   영업기초 일반
    3.   디자인
   3.   예산회계
   4.   조달,시공
   5.   금융
   6.   산업기타일반
  4.   비기술(기타)
  5.   미분류

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌