Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술경영 > [법령/정책]
[지적(기술)자산]
[산업경영]
[비기술(기타)]
[미분류]
산업경영 >   1. 산업 경영 일반
[경영관리]
[영업/마케팅]
[예산회계]
[조달,시공]
[금융]
[산업기타일반]
경영관리 >   1. 경영
[경영혁신]
[성과관리]
[전략경영]
[경영분석]
[경제성분석]
[경영기타일반]
경영기타일반   1. ARPU (가입자 1인당 매출액)
  2. CAPEX (자본투자)
  3. OPEX (운용비용)
  4. FPU (기능성과단위)
  5. MOU (평균통화시간)
  6. OPM (업무처리절차)
  7. PPM (제품포트폴리오관리)
  8. PVA (사원가치)
  9. RPU (권역성과단위)
  10. TCO (총소유비용)
  11. TFT,CFT
  12. 가치사슬
  13. 블루오션
  14. 핵심역량
  15. M&A (인수합병)
  16. 게임 이론
 1. 경영
  1. 일정 목적을 달성하기 위한 인적,물적 자원을 결합한 조직 또는 그 활동
[경영기타일반] 1. ARPU (가입자 1인당 매출액) 2. CAPEX (자본투자) 3. OPEX (운용비용) 4. FPU (기능성과단위) 5. MOU (평균통화시간) 6. OPM (업무처리절차) 7. PPM (제품포트폴리오관리) 8. PVA (사원가치) 9. RPU (권역성과단위) 10. TCO (총소유비용) 11. TFT,CFT 12. 가치사슬 13. 블루오션 14. 핵심역량 15. M&A (인수합병) 16. 게임 이론

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   법령/정책
  2.   지적(기술)자산
  3.   산업경영
      1. 산업 경영 일반
   1.   경영관리
       1. 경영
    1.   경영혁신
    2.   성과관리
    3.   전략경영
    4.   경영분석
    5.   경제성분석
    6.   경영기타일반
     1.   1. ARPU (가입자 1인당 매출액)
        2. CAPEX (자본투자)
        3. OPEX (운용비용)
        4. FPU (기능성과단위)
        5. MOU (평균통화시간)
        6. OPM (업무처리절차)
        7. PPM (제품포트폴리오관리)
        8. PVA (사원가치)
        9. RPU (권역성과단위)
        10. TCO (총소유비용)
        11. TFT,CFT
        12. 가치사슬
        13. 블루오션
        14. 핵심역량
        15. M&A (인수합병)
        16. 게임 이론
   2.   영업/마케팅
   3.   예산회계
   4.   조달,시공
   5.   금융
   6.   산업기타일반
  4.   비기술(기타)
  5.   미분류

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌