Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술경영 > [법령/정책]
[지적(기술)자산]
[산업경영]
[비기술(기타)]
[미분류]
법령/정책 > [번호 정책/현황]
[법제도,지침,정책]
[전기통신사업]
[통신관련기구]
[통신사업자]
통신관련기구 > [일반,규제기관 등]
일반,규제기관 등   1. 방송통신위원회
  2. APEC
  3. CEPT
  4. INMARSAT
  5. INTELSAT
  6. OECD
  7. WTO
  8. 공정거래위원회
  9. FCC(미국)
  10. Ofcom(영국)


[일반,규제기관 등] 1. 방송통신위원회 2. APEC 3. CEPT 4. INMARSAT 5. INTELSAT 6. OECD 7. WTO 8. 공정거래위원회 9. FCC(미국) 10. Ofcom(영국)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   법령/정책
   1.   번호 정책/현황
   2.   법제도,지침,정책
   3.   전기통신사업
   4.   통신관련기구
    1.   일반,규제기관 등
     1.   1. 방송통신위원회
        2. APEC
        3. CEPT
        4. INMARSAT
        5. INTELSAT
        6. OECD
        7. WTO
        8. 공정거래위원회
        9. FCC(미국)
        10. Ofcom(영국)
   5.   통신사업자
  2.   지적(기술)자산
  3.   산업경영
  4.   비기술(기타)
  5.   미분류

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌