Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학(역학,기계,재료등)]
[설계/표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학 >   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[기타화학물질]
화학량론   1. 화학량론
  2. 아보가드로 가설
  3. 원자량,amu
  4. 물질량(mole)
  5. 몰 질량,몰 부피
  6. 화학식
  7. 구조식
  8. 화학 반응식
 1. 화학량론 (Stoichiometry)
  1. 화학반응에서 반응물과 생성물 사이의 화학변화 양(量) 관계를 다룸
[화학량론] 1. 화학량론 2. 아보가드로 가설 3. 원자량,amu 4. 물질량(mole) 5. 몰 질량,몰 부피 6. 화학식 7. 구조식 8. 화학 반응식

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
      1. 화학 이란?
   1.   물질,화합물,혼합물
   2.   화학결합
   3.   화학량론
    1.   1. 화학량론
       2. 아보가드로 가설
       3. 원자량,amu
       4. 물질량(mole)
       5. 몰 질량,몰 부피
       6. 화학식
       7. 구조식
       8. 화학 반응식
   4.   화학반응
   5.   화학원소
   6.   분자
   7.   유기화학
   8.   무기화학
   9.   분석화학
   10.   전기화학
   11.   기타화학물질
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학(역학,기계,재료등)
 9.   설계/표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌