Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
뇌과학 >   1. 뇌 (腦)
  2. 뉴런,시냅스
[정신작용]
[인공지능]
[언어학]
인공지능   1. 인공지능
[기계학습]
[패턴인식]
[결정이론]
[최적화]
 1. 인공 지능 (Artificial Intelligence)
  1. 컴퓨터의 기능을 인간의 뇌 기능과 유사하게 접근하는 시도 및 그 결과
[인공지능] 1. 인공지능
[기계학습] [패턴인식] [결정이론] [최적화]
【   참 고 문 헌  】
1) 조영임,"인공지능시스템",홍릉과학출판사,2012
2) 다다 사토시,"처음 배우는 인공지능",송교석 역,한빛미디어,2017

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
      1. 뇌 (腦)
      2. 뉴런,시냅스
   1.   정신작용
   2.   인공지능
       1. 인공지능
    1.   기계학습
    2.   패턴인식
    3.   결정이론
    4.   최적화
   3.   언어학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌