Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
방송/멀티미디어/정보이론 > [비디오]
[오디오]
[멀티미디어]
[방송]
[디스플레이]
[조명]
[정보이론/코딩]
멀티미디어 >   1. 멀티미디어
  2. 미디어
[멀티미디어 (기초)]
[미디어 컨테이너]
[디지털 영상처리]
[컴퓨터 그래픽스]
[멀티미디어 표준]
[실시간 통신]
[메세징 서비스]
멀티미디어 표준 > [정지영상 표준]
[MPEG]
[ITU-T 표준 H 시리즈]
[최신 동영상 부호화 표준]
ITU-T 표준 H 시리즈   1. ITU-T 표준 H 시리즈
  2. H.225
  3. H.261
  4. H.262
  5. H.263
  6. H.264/AVC
  7. H.310
  8. H.320
  9. H.323
  10. H.323 단말
  11. H.324
 1. ITU-TH 시리이즈
  1. 비디오, 오디오, 멀티미디어 세션의 제어 및 다중화음성전화가 아닌 멀티미디어 회선에 대한 일련의 표준 프로토콜
[ITU-T 표준 H 시리즈] 1. ITU-T 표준 H 시리즈 2. H.225 3. H.261 4. H.262 5. H.263 6. H.264/AVC 7. H.310 8. H.320 9. H.323 10. H.323 단말 11. H.324

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
  1.   비디오
  2.   오디오
  3.   멀티미디어
      1. 멀티미디어
      2. 미디어
   1.   멀티미디어 (기초)
   2.   미디어 컨테이너
   3.   디지털 영상처리
   4.   컴퓨터 그래픽스
   5.   멀티미디어 표준
    1.   정지영상 표준
    2.   MPEG
    3.   ITU-T 표준 H 시리즈
     1.   1. ITU-T 표준 H 시리즈
        2. H.225
        3. H.261
        4. H.262
        5. H.263
        6. H.264/AVC
        7. H.310
        8. H.320
        9. H.323
        10. H.323 단말
        11. H.324
    4.   최신 동영상 부호화 표준
   6.   실시간 통신
   7.   메세징 서비스
  4.   방송
  5.   디스플레이
  6.   조명
  7.   정보이론/코딩
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌