ICMP Message Format   ICMP 메세지 포멧

(2016-05-23)

ICMP Header, ICMP 헤더, ICMPv4 메세지 포멧, ICMPv6 메세지 포멧

1. ICMP(ICMPv4,ICMPv6) 메세지 포멧

 ㅇ 각 유형에 따라 다른 메세지 포멧을 갖지만,
   - 4 바이트의 공통 헤더(type,code,Checksum)라는 3개의 필드로 시작됨


2. ICMP 메세지 포멧

 IP 헤더 중에 ICMP 메세지를 알리는 필드

   - IPv4 : Protocol Identifier 값 = 1
    

   - IPv6 : Next Header 값 = 58
      


3. ICMP 공통 헤더 각 필드의 설명

 ㅇ type (8 bit) : 메세지 유형 ☞ ICMP 메세지 종류 참조
   - 8 비트이므로, 256개 메세지 유형이 가능
    . 일반적으로, 0 ~ 127  : ICMP 오류 보고 메세지, 128 ~ 255 : ICMP 정보성 메세지
 ㅇ code (8 bit) : 각 메세지 유형 마다 추가적인 세부정보
 ㅇ Checksum (16 bit) : 16 비트 검사합


[ICMP] 1. ICMP 2. ICMP 메세지 포멧 3. ICMP 메세지 종류
[ICMPv4] [ICMPv6] [ICMP 관련 명령어 유틸리티]
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
     1. 통신 이란?
     2. 신뢰적 통신
  1.   통신이론
  2.   선로/전송
  3.   통신망 일반
  4.   회선교환(PSTN)
  5.   무선/이동통신
  6.   광통신
  7.   인터넷/데이터통신
      1. 데이터통신망
      2. 인터넷
      3. 데이터 네트워크 설계
   1.   데이터 단위
   2.   프로토콜/계층
   3.   데이터 링크
   4.   TCP/IP
       1. TCP/IP 이란?
    1.   IP 계층
        1. IP 계층
        2. IP 프로토콜
        3. IP 헤더(IPv4,IPv6)
        4. IP 주소
     1.   IPv4
     2.   IPv6
     3.   단일주소,집단주소
     4.   ICMP
         1. ICMP
         2. ICMP 메세지 포멧
         3. ICMP 메세지 종류
      1.   ICMPv4
      2.   ICMPv6
      3.   ICMP 관련 명령어 유틸리티
    2.   전송계층(UDP,TCP,SCTP,포트번호)
    3.   DHCP
    4.   TCP/IP 유틸리티
    5.   TCP/IP 기타일반
   5.   라우팅
   6.   인터넷 QoS
   7.   인터넷 관리
   8.   웹기술
   9.   인터넷 응용
   10.   인터넷 기타
   11.   패킷교환(PSN)
   12.   인터넷 관련 기관
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌