Q.700   Q.700 Series   Q.700 시리이즈

(2004-04-27)
Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
통신/네트워킹 >   1. 통신 이란?
  2. 신뢰적 통신
[통신이론]
[선로/전송]
[통신망]
[회선교환(PSTN)]
[무선/이동통신]
[광통신]
[인터넷/데이터통신]
회선교환(PSTN) >   1. PSTN,POTS
  2. 전화기
[교환기초]
[교환방식 구분]
[교환기]
[과금(Billing)]
[번호방식]
[트래픽]
[중계선/루트]
[신호방식]
[신호망/지능망]
신호망/지능망 > [신호망(SS7)]
[지능망-기초]
[지능망-부가서비스]
신호망(SS7)   1. 신호망
  2. SS7(No.7 신호방식)
  3. Q.700 시리이즈
[SS7 네트워크]
[SS7 프로토콜]

Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
통신/네트워킹 >   1. 통신 이란?
  2. 신뢰적 통신
[통신이론]
[선로/전송]
[통신망]
[회선교환(PSTN)]
[무선/이동통신]
[광통신]
[인터넷/데이터통신]
통신망 >   1. 통신망
[통신망 기초]
[통신표준(IEEE/ITU)]
[통신망 관리]
[광역망]
[가입자망]
[홈네트워킹]
[산업용통신망]
[시험/연구망]
통신표준(IEEE/ITU) > [IEEE 802 (LAN/MAN)]
[ITU권고계열]
[V시리이즈]
[X시리이즈]
ITU권고계열   1. G 시리즈,G 시리이즈,G 계열
  2. H 시리즈,H 시리이즈,H 계열
  3. I 시리즈,I 시리이즈,아이시리즈,I 계열
  4. M 시리즈,M 시리이즈,M 계열
  5. Q 시리즈,Q 시리이즈,Q 계열
  6. Q.700 시리이즈
  7. X 시리즈,X 시리이즈,X 계열

1. Q.700 시리이즈No.7 신호방식, 공통선신호방식, 신호망 등에 대한 프로토콜프로시져를 규정한
   일련의 ITU 권고안을 말한다.


2. 주요 권고안

 ㅇ Q.700 : No.7 신호방식 개요
 ㅇ Q.701 : MTP 기능에 대한 설명
 ㅇ Q.705 : 신호망 
 ㅇ Q.711~Q.716 : SCCP
 ㅇ Q.721~Q.725 : TUP
 ㅇ Q.730~Q.764, Q.766 : ISUP
 ㅇ Q.771~Q.775 : TC (Transaction Capability)


[신호망(SS7)] 1. 신호망 2. SS7(No.7 신호방식) 3. Q.700 시리이즈
[SS7 네트워크] [SS7 프로토콜]
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
     1. 통신 이란?
     2. 신뢰적 통신
  1.   통신이론
  2.   선로/전송
  3.   통신망
  4.   회선교환(PSTN)
      1. PSTN,POTS
      2. 전화기
   1.   교환기초
   2.   교환방식 구분
   3.   교환기
   4.   과금(Billing)
   5.   번호방식
   6.   트래픽
   7.   중계선/루트
   8.   신호방식
   9.   신호망/지능망
    1.   신호망(SS7)
        1. 신호망
        2. SS7(No.7 신호방식)
        3. Q.700 시리이즈
     1.   SS7 네트워크
     2.   SS7 프로토콜
    2.   지능망-기초
    3.   지능망-부가서비스
  5.   무선/이동통신
  6.   광통신
  7.   인터넷/데이터통신
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌