B-PON, BPON, ATM-PON, A-PON   ATM Passive Optical Network  

(2015-04-07)
1. B-PON

 ㅇ 최초의 PON 방식으로 기본 프레임으로 ATM 셀을 기반으로하는 광가입자망 구성 기술

 ㅇ 1990년대초 FSAN에 의해 최초로 소개된 바 있음
   - 지금은 기술이 다소 진부하고 저속임 
   - 상대적으로 높은 오버헤드가 있음 (53 바이트 ATM 셀 내 5 바이트 헤더)


2. B-PON (또는 A-PON,ATM-PON) 특징

 ㅇ 기본 프레임 : ATM 셀
   - ATM 방식을 통한 QoS 보장

 ㅇ 전송속도 (하향/상향)
   - 155 Mbps / 155 Mbps, 622 Mbps / 155 Mbps (가장 많이 사용), 622 Mbps / 622 Mbps,
    1.25 Gbps / 155 Mbps, 1.25 Gbps / 622 Mbps 

 ㅇ 사용 파장대역
   - 하향 1490 nm, 상향 1310 nm (데이터/음성) (2개의 광코아)
   - 하향 1550 nm (비디오 방송 전송)
   * 따라서, 전화국은 2개 광원/1개 광수신기, 
        댁내는 1개의 광원/2개 광수신기 필요

 ㅇ 선로부호 : 스크램블복극성 NRZ 신호전송거리 : 20 km

 ㅇ 분기율  : 1:32 (64는 선택사양)

 ㅇ 관련표준 : (표준화 완료) ITU-T G.983.1 ~ 8 (1999년)


[광가입자망-PON] 1. PON (수동 광가입자망) 2. PON 기술방식별 비교 3. B-PON 4. G-PON 5. E-PON 6. WDM-PON 7. TDM-PON 8. EFM, 802.3ah 9. ONT 버스트 모드 전송 10. ODN 11. MPCP 12. EPON 프레임 13. DBA 14. T-CONN
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
     1. 통신 이란?
     2. 신뢰적 통신
  1.   통신이론
  2.   선로/전송
  3.   통신망 일반
      1. 통신망
   1.   통신망 기초
   2.   통신표준(IEEE/ITU)
   3.   통신망 관리
   4.   광역망
   5.   가입자망
    1.   가입자망 기초/일반
    2.   xDSL
    3.   광가입자망
    4.   광가입자망 발전 전략
    5.   광가입자망-PON
     1.   1. PON (수동 광가입자망)
        2. PON 기술방식별 비교
        3. B-PON
        4. G-PON
        5. E-PON
        6. WDM-PON
        7. TDM-PON
        8. EFM, 802.3ah
        9. ONT 버스트 모드 전송
        10. ODN
        11. MPCP
        12. EPON 프레임
        13. DBA
        14. T-CONN
    6.   무선가입자망
    7.   가입전화신고고장
   6.   홈네트워킹
   7.   산업용통신망
   8.   시험/연구망
  4.   회선교환(PSTN)
  5.   무선/이동통신
  6.   광통신
  7.   인터넷/데이터통신
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌