Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학(역학,기계,재료등)]
[설계/표준/계측/품질]
[기술경영]
진동/파동 > [진동]
[파동]
[광파(빛)]
[음파(소리)]
[탄성파(지진)]
음파(소리) >   1. 음파/소리/오디오
  2. 음향
[음성]
[소리의 3요소]
[소리의 세기/크기/레벨]
[소리의 전파]
[청각, 심리음향]
[실내 음향]
[음악]
[소음]
[음향 기타일반]
소리의 전파   1. 음속
  2. 음압
  3. 음향 임피던스


[소리의 전파] 1. 음속 2. 음압 3. 음향 임피던스
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
  1.   진동
  2.   파동
  3.   광파(빛)
  4.   음파(소리)
      1. 음파/소리/오디오
      2. 음향
   1.   음성
   2.   소리의 3요소
   3.   소리의 세기/크기/레벨
   4.   소리의 전파
    1.   1. 음속
       2. 음압
       3. 음향 임피던스
   5.   청각, 심리음향
   6.   실내 음향
   7.   음악
   8.   소음
   9.   음향 기타일반
  5.   탄성파(지진)
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학(역학,기계,재료등)
 9.   설계/표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌