Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
물리 >   1. 물리학
[물리량]
[보존 법칙]
[힘의 종류]
[운동(학)]
[일,에너지,운동량,충격량,포텐셜]
[원자구조/성질]
[양자 물리학]
[상대성이론]
[방사선물리]
[물리기타일반]
물리량 >   1. 물리량
  2. 차원
  3. 단위
  4. 좌표
  5. 자유도
[기본 물리량]
기본 물리량   1. 길이(meter)
  2. 시간(second)
  3. 질량(kilogram)
  4. 온도(kelvin)
  5. 전류(ampere)
  6. 물질량(mole)
  7. 광도(candela)


[기본 물리량] 1. 길이(meter) 2. 시간(second) 3. 질량(kilogram) 4. 온도(kelvin) 5. 전류(ampere) 6. 물질량(mole) 7. 광도(candela)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
      1. 물리학
   1.   물리량
       1. 물리량
       2. 차원
       3. 단위
       4. 좌표
       5. 자유도
    1.   기본 물리량
     1.   1. 길이(meter)
        2. 시간(second)
        3. 질량(kilogram)
        4. 온도(kelvin)
        5. 전류(ampere)
        6. 물질량(mole)
        7. 광도(candela)
   2.   보존 법칙
   3.   힘의 종류
   4.   운동(학)
   5.   일,에너지,운동량,충격량,포텐셜
   6.   원자구조/성질
   7.   양자 물리학
   8.   상대성이론
   9.   방사선물리
   10.   물리기타일반
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌