Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
지구,천체 과학 > [지구 과학]
[천체 좌표]
[지구 좌표]
[궤도]
[대기권]
[광물]
[태양계/천문]
천체 좌표   1. 천구 좌표
  2. 천구,대원,소원,천정,천저
  3. 근일점,원일점,근지점,원지점
 1. 지구 좌표
  1. 지구상의 위치를 결정하기 위한 기준이 되는 좌표계
 2. 천구 좌표계
  1. 천체의 위치를 결정하기 위해 기준이 되는 좌표계
[천체 좌표] 1. 천구 좌표 2. 천구,대원,소원,천정,천저 3. 근일점,원일점,근지점,원지점

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
   1.   지구 과학
   2.   천체 좌표
    1.   1. 천구 좌표
       2. 천구,대원,소원,천정,천저
       3. 근일점,원일점,근지점,원지점
   3.   지구 좌표
   4.   궤도
   5.   대기권
   6.   광물
   7.   태양계/천문
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌