Precipitation, Precipitate   침전, 침전물

(2016-07-16)
Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학 >   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자 특성/구조]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[기타화학물질]
물질,화합물,혼합물 >   1. 물질
  2. 순수물질
  3. 화합물
  4. 혼합물
  5. 조성
  6. 화학결합 법칙
[용액]
[분리/정제]
용액   1. 용액,용매,용질
  2. 용해
  3. 고용체
  4. 수용액
  5.
  6. 침전

Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학 >   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자 특성/구조]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[기타화학물질]
화학반응 >   1. 화학 반응
  2. 화학반응 용어
  3. 화학반응속도론
  4. 발열/흡열 반응
  5. 화학 평형
  6. 자발적 과정
  7. 자유 에너지
  8. 평형 상수
  9. 결합 엔탈피
[용해 침전 반응]
[산화 환원 반응]
[산 염기 반응]
용해 침전 반응   1. 용해
  2. 침전

1. 침전 반응 (Precipitation Reaction)용질이 혼합된 용액 내에서 결정 고체(침전물,Precipitate)가 생성되는 화학반응
   - 두 용액(가용성 이온결합 화합물)을 섞었을 때 불용성 생성물인 침전물이 생성되는 반응
   - 용액에서 용매화이온의 제거를 통한 불용성 생성물이 형성되는 반응


[용액] 1. 용액,용매,용질 2. 용해 3. 고용체 4. 수용액 5. 6. 침전
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
      1. 화학 이란?
   1.   물질,화합물,혼합물
       1. 물질
       2. 순수물질
       3. 화합물
       4. 혼합물
       5. 조성
       6. 화학결합 법칙
    1.   용액
     1.   1. 용액,용매,용질
        2. 용해
        3. 고용체
        4. 수용액
        5.
        6. 침전
    2.   분리/정제
   2.   화학결합
   3.   화학량론
   4.   화학반응
   5.   화학원소
   6.   분자 특성/구조
   7.   유기화학
   8.   무기화학
   9.   분석화학
   10.   전기화학
   11.   기타화학물질
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌