Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학 >   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[기타화학물질]
화학원소 >   1. 화학 원소
[화학원소 주기성]
[화학원소 종별]
화학원소 종별   1. 수소 (H)
  2. 헬륨 (He)
  3. 리튬 (Li)
  4. 탄소 (C)
  5. 질소 (N)
  6. 산소 (O)
  7. 나트륨 (Na)
  8. 마그네슘
  9. 알루미늄 (Al)
  10. 규소 (Si)
  11. 황 (S)
  12. 철 (Fe)
  13. 니켈 (Ni)
  14. 구리 (Cu)
  15. 세슘 (Cs)
  16. 텅스텐 (W)
  17. 할로젠(Halogen) 류
  18. 기타 화학원소들


[화학원소 종별] 1. 수소 (H) 2. 헬륨 (He) 3. 리튬 (Li) 4. 탄소 (C) 5. 질소 (N) 6. 산소 (O) 7. 나트륨 (Na) 8. 마그네슘 9. 알루미늄 (Al) 10. 규소 (Si) 11. 황 (S) 12. 철 (Fe) 13. 니켈 (Ni) 14. 구리 (Cu) 15. 세슘 (Cs) 16. 텅스텐 (W) 17. 할로젠(Halogen) 류 18. 기타 화학원소들
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
      1. 화학 이란?
   1.   물질,화합물,혼합물
   2.   화학결합
   3.   화학량론
   4.   화학반응
   5.   화학원소
       1. 화학 원소
    1.   화학원소 주기성
    2.   화학원소 종별
     1.   1. 수소 (H)
        2. 헬륨 (He)
        3. 리튬 (Li)
        4. 탄소 (C)
        5. 질소 (N)
        6. 산소 (O)
        7. 나트륨 (Na)
        8. 마그네슘
        9. 알루미늄 (Al)
        10. 규소 (Si)
        11. 황 (S)
        12. 철 (Fe)
        13. 니켈 (Ni)
        14. 구리 (Cu)
        15. 세슘 (Cs)
        16. 텅스텐 (W)
        17. 할로젠(Halogen) 류
        18. 기타 화학원소들
   6.   분자
   7.   유기화학
   8.   무기화학
   9.   분석화학
   10.   전기화학
   11.   기타화학물질
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌