Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학(역학,기계,재료등)]
[설계/표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산 기초용어]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
IT 기타기술 > [임베디드시스템]
[로봇]
[정보검색]
[VR,AR]
정보검색   1. 정보 검색
  2. 정보검색 용어
  3. 인덱스
  4. 인덱스 키
  5. 메타데이터
  6. 시맨틱 웹
  7. 온톨로지


[정보검색] 1. 정보 검색 2. 정보검색 용어 3. 인덱스 4. 인덱스 키 5. 메타데이터 6. 시맨틱 웹 7. 온톨로지
【   참 고 문 헌  】
1) W.Bruce Croft, Donald Metzler, Trevor Strohman,"검색엔진 : 최신정보검색론",휴먼싸이언스,2012년

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산 기초용어
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
   1.   임베디드시스템
   2.   로봇
   3.   정보검색
    1.   1. 정보 검색
       2. 정보검색 용어
       3. 인덱스
       4. 인덱스 키
       5. 메타데이터
       6. 시맨틱 웹
       7. 온톨로지
   4.   VR,AR
 8.   공학(역학,기계,재료등)
 9.   설계/표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌