Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학(역학,기계,재료등)]
[설계/표준/계측/품질]
[기술경영]
기술공통 [공통/유사어(ㄱ~ㄴ)]
[공통/유사어(ㄷ~ㄹ)]
[공통/유사어 (ㅁ~ㅂ)]
[공통/유사어(ㅅ)]
[공통/유사어(ㅇ~ㅈ)]
[공통/유사어(ㅊ~ㅌ)]
[공통/유사어(ㅍ~ㅎ)]
[단순기술용어]
 1. 기술 공통 용어
  1. 과학기술에 공통적으로 쓰이는 용어들에 대한 해설
[기술공통]
[공통/유사어(ㄱ~ㄴ)] [공통/유사어(ㄷ~ㄹ)] [공통/유사어 (ㅁ~ㅂ)] [공통/유사어(ㅅ)] [공통/유사어(ㅇ~ㅈ)] [공통/유사어(ㅊ~ㅌ)] [공통/유사어(ㅍ~ㅎ)] [단순기술용어]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
  1.   공통/유사어(ㄱ~ㄴ)
  2.   공통/유사어(ㄷ~ㄹ)
  3.   공통/유사어 (ㅁ~ㅂ)
  4.   공통/유사어(ㅅ)
  5.   공통/유사어(ㅇ~ㅈ)
  6.   공통/유사어(ㅊ~ㅌ)
  7.   공통/유사어(ㅍ~ㅎ)
  8.   단순기술용어
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학(역학,기계,재료등)
 9.   설계/표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌