Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
해석학(미적분 등) >   1. 해석학
[미분적분]
[벡터해석학]
[미분방정식]
미분적분 >   1. 미분적분학
[함수]
[극한,연속,발산]
[미분]
[적분]
[직선,곡선,곡면]
[최적화]
최적화   1. 최적 문제
  2. 최적화 문제 용어
  3. 변분법
  4. 라그랑주 승수법
  5. 극값,정류점,임계점
  6. 특이점
  7. 증가,감소
  8. 오목,볼록,변곡점


[최적화] 1. 최적 문제 2. 최적화 문제 용어 3. 변분법 4. 라그랑주 승수법 5. 극값,정류점,임계점 6. 특이점 7. 증가,감소 8. 오목,볼록,변곡점
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
       1. 해석학
    1.   미분적분
        1. 미분적분학
     1.   함수
     2.   극한,연속,발산
     3.   미분
     4.   적분
     5.   직선,곡선,곡면
     6.   최적화
      1.   1. 최적 문제
         2. 최적화 문제 용어
         3. 변분법
         4. 라그랑주 승수법
         5. 극값,정류점,임계점
         6. 특이점
         7. 증가,감소
         8. 오목,볼록,변곡점
    2.   벡터해석학
    3.   미분방정식
   4.   대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌