Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
진동/파동 > [진동]
[파동]
[광파(빛)]
[음파(소리)]
[탄성파(지진)]
광파(빛) >   1.
  2. 광학
  3. 광학 소자
[광량/세기/측광/단위]
[빛의 성질/특징]
[기하광학]
[시각]
[색채학]
[발광(광원)]
[레이저]
[광학 기타일반]
빛의 성질/특징 > [빛의 종류]
[입사/반사/투과/굴절]
[굴절과 반사]
[간섭(빛)]
[편광]
[회절]
[산란]
[흡수]
[분산]
굴절과 반사   1. 굴절 (Refraction)
  2. 굴절률
  3. 스넬의 법칙(굴절 법칙)
  4. 반사 (Reflection)
  5. 전반사
  6. 광택
  7. 페르마 원리
  8. 광 경로
 1. 굴절
  1. /전자기파가 서로다른 매질 경계면에서 속도가 변하고 진로가 바뀌는 현상
 2. 반사
  1. 진행하는 /전자기파파장 보다 큰 장애물에 부닥칠 경우에 반사되는 현상
[굴절과 반사] 1. 굴절 (Refraction) 2. 굴절률 3. 스넬의 법칙(굴절 법칙) 4. 반사 (Reflection) 5. 전반사 6. 광택 7. 페르마 원리 8. 광 경로

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
  1.   진동
  2.   파동
  3.   광파(빛)
      1.
      2. 광학
      3. 광학 소자
   1.   광량/세기/측광/단위
   2.   빛의 성질/특징
    1.   빛의 종류
    2.   입사/반사/투과/굴절
    3.   굴절과 반사
     1.   1. 굴절 (Refraction)
        2. 굴절률
        3. 스넬의 법칙(굴절 법칙)
        4. 반사 (Reflection)
        5. 전반사
        6. 광택
        7. 페르마 원리
        8. 광 경로
    4.   간섭(빛)
    5.   편광
    6.   회절
    7.   산란
    8.   흡수
    9.   분산
   3.   기하광학
   4.   시각
   5.   색채학
   6.   발광(광원)
   7.   레이저
   8.   광학 기타일반
  4.   음파(소리)
  5.   탄성파(지진)
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌