Brittle, Brittleness   취성

(2020-06-22)
1. 취성 (Brittle)파단될 때까지 거의 소성변형을 하지 않는 성질 ↔ 연성(Ductile)

 ㅇ 유리,주철 처럼 부서지고, 깨어지기 쉬운 성질


[기계적 성질] 1. 기계적 성질 2. 강도 3. 강성 4. 경성 5. 인성 6. 탄성 7. 소성 8. 연성,전성 9. 취성
[탄성]
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
     1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
      1. 역학
   1.   역학 용어
   2.   정역학,고체(재료)역학
       1. 정역학
       2. 정역학 용어
       3. 강체
       4. 가상 변위
       5. 재료/고체 역학
    1.   기계적 성질
        1. 기계적 성질
        2. 강도
        3. 강성
        4. 경성
        5. 인성
        6. 탄성
        7. 소성
        8. 연성,전성
        9. 취성
     1.   탄성
    2.   하중
    3.   응력
    4.   재료 시험
   3.   동역학
   4.   유체역학
   5.   열역학
   6.   통계역학
   7.   일반역학
  2.   기계공학
  3.   재료공학
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌