Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
공학일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료공학]
[측량/측위/항법]
[소방학]
역학 >   1. 역학
[역학 용어]
[정역학,고체(재료)역학]
[동역학]
[유체역학]
[열역학]
[통계역학]
[일반역학]
정역학,고체(재료)역학 >   1. 정역학
  2. 정역학 용어
  3. 강체
  4. 가상 변위
  5. 재료/고체 역학
[기계적 성질]
[하중]
[응력]
[재료 시험]
기계적 성질   1. 기계적 성질
  2. 강도
  3. 강성
  4. 경성
  5. 인성
  6. 탄성
  7. 소성
  8. 연성,전성
  9. 취성
[탄성]
 1. 재료의 기계적 성질
  1. 재료에 하중이 가해졌을 때 나타나는 탄성적,비탄성적 거동
[기계적 성질] 1. 기계적 성질 2. 강도 3. 강성 4. 경성 5. 인성 6. 탄성 7. 소성 8. 연성,전성 9. 취성
[탄성]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
     1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
      1. 역학
   1.   역학 용어
   2.   정역학,고체(재료)역학
       1. 정역학
       2. 정역학 용어
       3. 강체
       4. 가상 변위
       5. 재료/고체 역학
    1.   기계적 성질
        1. 기계적 성질
        2. 강도
        3. 강성
        4. 경성
        5. 인성
        6. 탄성
        7. 소성
        8. 연성,전성
        9. 취성
     1.   탄성
    2.   하중
    3.   응력
    4.   재료 시험
   3.   동역학
   4.   유체역학
   5.   열역학
   6.   통계역학
   7.   일반역학
  2.   기계공학
  3.   재료공학
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌