Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
뇌과학 >   1. 뇌 (腦)
  2. 감각 지각 인지 인식 지식 지능 의식 비교
  3. 감각
  4. 지각
  5. 인지
  6. 인식
  7. 지식
  8. 지능
[인공지능]
[언어학]
인공지능 >   1. 인공지능
[기계학습]
[패턴인식]
[결정이론]
[최적화]
결정이론   1. 결정 이론
  2. 결정 규칙
  3. 결정 트리
  4. ML 규칙
  5. MAP 규칙
  6. 결정 이론 용어
  7. 손실함수,위험함수


[결정이론] 1. 결정 이론 2. 결정 규칙 3. 결정 트리 4. ML 규칙 5. MAP 규칙 6. 결정 이론 용어 7. 손실함수,위험함수
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
      1. 뇌 (腦)
      2. 감각 지각 인지 인식 지식 지능 의식 비교
      3. 감각
      4. 지각
      5. 인지
      6. 인식
      7. 지식
      8. 지능
   1.   인공지능
       1. 인공지능
    1.   기계학습
    2.   패턴인식
    3.   결정이론
     1.   1. 결정 이론
        2. 결정 규칙
        3. 결정 트리
        4. ML 규칙
        5. MAP 규칙
        6. 결정 이론 용어
        7. 손실함수,위험함수
    4.   최적화
   2.   언어학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌