Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
해석학(미적분 등) >   1. 해석학
[미분적분]
[벡터해석학]
[미분방정식]
미분방정식 > [미분방정식 기초]
[초기값문제,경계값문제]
[1계 미분방정식]
[2계(고계) 미분방정식]
[급수해법]
[편미분방정식]
[특수함수]
2계(고계) 미분방정식 >   1. 2계 미분방정식
  2. 론스키안
  3. 보조방정식,특성방정식
  4. 선형 결합
  5. 코시-오일러 방정식
  6. 미분 연산자
  7. 선형 연립 미분방정식
[2계 미분방정식 풀이]
2계 미분방정식 풀이   1. 미정계수법
  2. 매개변수변화법
  3. 2계 제차 미분방정식 풀이
  4. 2계 제차 미분방정식 일반해


[2계 미분방정식 풀이] 1. 미정계수법 2. 매개변수변화법 3. 2계 제차 미분방정식 풀이 4. 2계 제차 미분방정식 일반해
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
       1. 해석학
    1.   미분적분
    2.   벡터해석학
    3.   미분방정식
     1.   미분방정식 기초
     2.   초기값문제,경계값문제
     3.   1계 미분방정식
     4.   2계(고계) 미분방정식
         1. 2계 미분방정식
         2. 론스키안
         3. 보조방정식,특성방정식
         4. 선형 결합
         5. 코시-오일러 방정식
         6. 미분 연산자
         7. 선형 연립 미분방정식
      1.   2계 미분방정식 풀이
       1.   1. 미정계수법
          2. 매개변수변화법
          3. 2계 제차 미분방정식 풀이
          4. 2계 제차 미분방정식 일반해
     5.   급수해법
     6.   편미분방정식
     7.   특수함수
   4.   대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌