Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학(역학,기계,재료등)]
[설계/표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 >   1. 확률 통계 이란?
[확률 이란?]
[확률 정리/법칙]
[확률 공간]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계량]
[통계학]
통계학 >   1. 통계학
[모집단,표본]
[통계적 기술(記述)]
[통계적 추론]
[통계적 분석]
[비모수 통계]
[베이즈 통계학]
통계적 추론 >   1. 통계적 추론
[표본 분포,표본 통계량]
[추정]
[가설검정]
[검정 유형]
검정 유형   1. 검정 유형
  2. 유의성 검정
  3. 적합도 검정
  4. 독립성 검정
  5. 정규성 검정
  6. t 검정
  7. z 검정
  8. χ² 검정
  9. 평균 차이 검정


[검정 유형] 1. 검정 유형 2. 유의성 검정 3. 적합도 검정 4. 독립성 검정 5. 정규성 검정 6. t 검정 7. z 검정 8. χ² 검정 9. 평균 차이 검정
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
       1. 확률 통계 이란?
    1.   확률 이란?
    2.   확률 정리/법칙
    3.   확률 공간
    4.   확률 모형,분포
    5.   확률 변수
    6.   확률 과정
    7.   통계량
    8.   통계학
        1. 통계학
     1.   모집단,표본
     2.   통계적 기술(記述)
     3.   통계적 추론
         1. 통계적 추론
      1.   표본 분포,표본 통계량
      2.   추정
      3.   가설검정
      4.   검정 유형
       1.   1. 검정 유형
          2. 유의성 검정
          3. 적합도 검정
          4. 독립성 검정
          5. 정규성 검정
          6. t 검정
          7. z 검정
          8. χ² 검정
          9. 평균 차이 검정
     4.   통계적 분석
     5.   비모수 통계
     6.   베이즈 통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학(역학,기계,재료등)
 9.   설계/표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌