Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
공학일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료공학]
[측량/측위/항법]
[소방학]
역학 >   1. 역학
[역학 용어]
[정역학,고체(재료)역학]
[동역학]
[유체역학]
[열역학]
[통계역학]
[일반역학]
열역학 >   1. 열 역학
  2. 열역학 주요 용어
  3. 사이클
[열열학적 계]
[온도]
[]
[열역학 법칙]
열역학 법칙   1. 열역학 법칙
[열역학 1법칙]
[열역학 2법칙]
 1. 열역학 법칙 (Thermodynamic’s Law)
  1. 경험(실험적인 증거)을 통해 확립된 사실에 기초한 4개의 법칙
[열역학 법칙] 1. 열역학 법칙
[열역학 1법칙] [열역학 2법칙]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
     1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
      1. 역학
   1.   역학 용어
   2.   정역학,고체(재료)역학
   3.   동역학
   4.   유체역학
   5.   열역학
       1. 열 역학
       2. 열역학 주요 용어
       3. 사이클
    1.   열열학적 계
    2.   온도
    3.  
    4.   열역학 법칙
        1. 열역학 법칙
     1.   열역학 1법칙
     2.   열역학 2법칙
   6.   통계역학
   7.   일반역학
  2.   기계공학
  3.   재료공학
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌