Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
공학일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료공학]
[측량/측위/항법]
[소방학]
재료공학 >   1. 재료
[결정학]
[공업 재료]
[기계/전기/자기 재료]
[재료 성질]
[표면 공학]
[재료 (기타일반)]
공업 재료 >   1. 금속
  2. 고분자
  3. 세라믹
  4. 복합 재료
  5. 반도체
[금속]
[고분자]
[세라믹]
금속 >   1. 금속
  2. 금속 관련 용어
[금속 구분]
금속 구분   1. 금속 종류
  2. 알칼리 금속
  3. 비금속,준금속
  4. 전이 금속
  5. 합금
  6. 철 (鐵)
  7. 강 (鋼)


[금속 구분] 1. 금속 종류 2. 알칼리 금속 3. 비금속,준금속 4. 전이 금속 5. 합금 6. 철 (鐵) 7. 강 (鋼)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
     1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
  2.   기계공학
  3.   재료공학
      1. 재료
   1.   결정학
   2.   공업 재료
       1. 금속
       2. 고분자
       3. 세라믹
       4. 복합 재료
       5. 반도체
    1.   금속
        1. 금속
        2. 금속 관련 용어
     1.   금속 구분
      1.   1. 금속 종류
         2. 알칼리 금속
         3. 비금속,준금속
         4. 전이 금속
         5. 합금
         6. 철 (鐵)
         7. 강 (鋼)
    2.   고분자
    3.   세라믹
   3.   기계/전기/자기 재료
   4.   재료 성질
   5.   표면 공학
   6.   재료 (기타일반)
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌