Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률 이란?]
[확률공간]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계량]
[통계학]
확률 변수 >   1. 확률 변수
[확률변수의 함수,합]
[이변량 랜덤변수]
[다 변량 분포]
이변량 랜덤변수   1. 이변량 랜덤변수
  2. 결합 확률/분포/모멘트
  3. 결합 누적분포함수
  4. 결합 확률질량함수
  5. 결합 확률밀도함수
  6. 주변 확률
  7. 조건 확률


[이변량 랜덤변수] 1. 이변량 랜덤변수 2. 결합 확률/분포/모멘트 3. 결합 누적분포함수 4. 결합 확률질량함수 5. 결합 확률밀도함수 6. 주변 확률 7. 조건 확률
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률공간
    3.   확률 모형,분포
    4.   확률 변수
        1. 확률 변수
     1.   확률변수의 함수,합
     2.   이변량 랜덤변수
      1.   1. 이변량 랜덤변수
         2. 결합 확률/분포/모멘트
         3. 결합 누적분포함수
         4. 결합 확률질량함수
         5. 결합 확률밀도함수
         6. 주변 확률
         7. 조건 확률
     3.   다 변량 분포
    5.   확률 과정
    6.   통계량
    7.   통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌