man Utility, Manual Page   온라인도움말

(2004-06-28)
1. [ UNIX ]  man

  ㅇ man은 UNIX에서의 온라인 도움말 기능의 유틸리티

  ㅇ UNIX 운용 및 사용에 관한 모든 유틸리티 및 명령어 등에 대한 자세한 도움말을 제공


[UNIX 유틸리티] 1. Unix/Linux 명령어 2. awk 3. gzip/gunzip 4. man 5. mount 6. passwd 7. ps 8. pwd 9. sed 10. sendmail 11. syslogd/syslog 12. tar 13. umask 14. who 15. ls

 
        최근수정     요약목록     참고문헌