VDSL Frequency Plan   VDSL 주파수 계획

(2006-02-16)
1. 개요

 ㅇ 사용 주파수 대역 : 138KHz ~ 12MHz

 ㅇ 12 MHz 대역내에서 구분 사용 (ITU-T G.993.1 권고안)

   - 대역 구분 : 138KHz ~ 12MHz 주파수대에서 4개의 밴드(상,하향 각 2개)로 구분 

   - 대역 할당방안 : 3가지로써 998, 997, Fx-plan 방안, 지역에 따라 선택

    . G.993.1 (G.vdsl.f)의 부속서 (Annex A) : Plan 998
      => 0.138~3.75 (Down), 3.75~5.2 (Up), 5.2~8.5 (Down), 8.5~12MHz (Up) 
    . G.993.1 (G.vdsl.f)의 부속서 (Annex B) : Plan 997
      => 0.138~3.0, 3.0~5.1, 5.1~7.05, 7.05~12 MHz
    . G.993.1 (G.vdsl.f)의 부속서 (Annex C) : Plan Fx
      => 0.138~2.5, 2.5~3.75, 3.75~Fx, Fx~12 MHz

    ※ 우리나라는 998은 필수, 997 및 Fx는 선택[xDSL] 1. xDSL 기술 2. HDSL 3. SDSL 4. SHDSL,G.SHDSL 5. UADSL 6. VDSL 7. IP-ADSL 8. IP-VDSL 9. IP-xDSL 서비스 10. 2B1Q 11. ADSL 12. ADSL B&A 13. ADSL 포럼 14. ATU-C 15. ATU-R 16. DSL 17. DSLAM 18. NAS,B-RAS 19. UAWG 20. VDSL Frequency Plan 21. 스플리터
[xDSL 변조/전송 방식]

 
        최근수정     요약목록     참고문헌