WIPI   Wireless Internet Platform for Interoperability   위피

(2004-09-22)
1. WIPI (위피)이동통신 단말기용 응용 프로그램의 실행 환경을 표준화시킨 국산 무선인터넷 플랫폼

  ㅇ 2002년5월 TTA를 통해 단체표준으로 채택


[이동통신 기타 서비스] 1. CDPD 2. GMPCS 3. TRS 4. UPT 5. 원폰,듀(DU:) 6. 위피(WIPI) 7. 홈존

 
        최근수정     요약목록     참고문헌