WIPI   Wireless Internet Platform for Interoperability   위피

(2004-09-22)
1. WIPI (위피)이동통신 단말기용 응용 프로그램의 실행 환경을 표준화시킨 국산 무선인터넷 플랫폼

 ㅇ 2002년5월 TTA를 통해 단체표준으로 채택


[이동통신 기타 서비스] 1. CDPD 2. GMPCS 3. TRS 4. UPT 5. 원폰,듀(DU:) 6. 위피(WIPI) 7. 홈존
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
     1. 통신 이란?
     2. 신뢰적 통신
  1.   통신이론
  2.   선로/전송
  3.   통신망 일반
  4.   회선교환(PSTN)
  5.   무선/이동통신
   1.   무선 전파
   2.   안테나
   3.   위성통신
   4.   이동통신
       1. 이동통신
    1.   이동성
    2.   이동통신망 구성
    3.   이동통신 주요기술
    4.   이동통신 세대별
    5.   WiBro/WiMAX
    6.   이동통신 기타일반
        1. HDR
        2. MTS
        3. MVNO
        4. SMS
        5. UMA
        6. VHE
        7. 무선호출
        8. 스마트 폰
        9. 유무선통합서비스
        10. E-UTRA 주파수대역
     1.   이동통신 기타 서비스
      1.   1. CDPD
         2. GMPCS
         3. TRS
         4. UPT
         5. 원폰,듀(DU:)
         6. 위피(WIPI)
         7. 홈존
    7.   이동통신 표준
   5.   무선 LAN
   6.   IoT,RFID,USN,WPAN
   7.   무선/이동통신(기타)
  6.   광통신
  7.   인터넷/데이터통신
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌