ATU-C   ADSL Termination Unit - Central Office End  

(2006-03-16)
1. ATU-C

  ㅇ 망에 엑세스(접근)하기 위한 노드에 위치(포함)되는 ADSL 모뎀 장치들을 의미
  ㅇ 통상 DSLAM을 말함
  ㅇ 한편, 이에 대응하는 장치는 ATU-R이라 함[xDSL] 1. xDSL 기술 2. HDSL 3. SDSL 4. SHDSL,G.SHDSL 5. UADSL 6. VDSL 7. IP-ADSL 8. IP-VDSL 9. IP-xDSL 서비스 10. 2B1Q 11. ADSL 12. ADSL B&A 13. ADSL 포럼 14. ATU-C 15. ATU-R 16. DSL 17. DSLAM 18. NAS,B-RAS 19. UAWG 20. VDSL Frequency Plan 21. 스플리터
[xDSL 변조/전송 방식]

 
        최근수정     요약목록     참고문헌