Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
방송/멀티미디어/정보이론 > [비디오]
[오디오]
[멀티미디어]
[방송]
[디스플레이]
[조명]
[정보이론/코딩]
정보이론/코딩 > [정보이론]
[코드이론]
[부호화]
[소스부호화]
[채널부호화]
채널부호화 >   1. 채널 부호
  2. 채널 부호화 분류
[채널 모델]
[오류 검출/정정 능력]
[블록 부호]
[길쌈 부호]
[채널부호화(기타일반)]
블록 부호 >   1. 블록 부호
  2. 체계적 블록부호
[블록부호 용어]
[선형 블록부호]
[순회부호]
순회부호  1. 순회 부호
  2. CRC(순환중복검사)
  3. CRC 생성 다항식 종류
  4. BCH 부호
  5. RS 부호
  6. PN 코드
  7. 최장 수열

 1. 순회 부호 (Cyclic Code)
  1. 선형성에 순회성이 추가적으로 부과된 선형블록부호
   1. 例) 해밍 부호, Golay 부호, BCH 부호, RS 부호, PN 코드
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
  1.   비디오
  2.   오디오
  3.   멀티미디어
  4.   방송
  5.   디스플레이
  6.   조명
  7.   정보이론/코딩
   1.   정보이론
   2.   코드이론
   3.   부호화
   4.   소스부호화
   5.   채널부호화
         1. 채널 부호
         2. 채널 부호화 분류
    1.   채널 모델
    2.   오류 검출/정정 능력
    3.   블록 부호
          1. 블록 부호
          2. 체계적 블록부호
     1.   블록부호 용어
     2.   선형 블록부호
     3.   순회부호
      1.     1. 순회 부호
           2. CRC(순환중복검사)
           3. CRC 생성 다항식 종류
           4. BCH 부호
           5. RS 부호
           6. PN 코드
           7. 최장 수열
    4.   길쌈 부호
    5.   채널부호화(기타일반)
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)     (소액후원)