Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[기술경영]
[표준/계측/품질]
공업일반(기계,재료등) >   1. 기술,공학 이란?
[역학]
[기계공학]
[재료]
[측량/측위/항법]
[소방학]
역학 >   1. 역학
[역학 용어]
[정역학,고체(재료)역학]
[동역학]
[유체역학]
[열역학]
[통계역학]
[일반역학]
정역학,고체(재료)역학  1. 정역학
  2. 정역학 용어
  3. 하중
  4. 강체
  5. 가상 변위
  6. 재료/고체 역학
[기계적 성질]
[응력]
[재료 시험]

 1. 정역학 (Statics)
  1. 의 정적 평형에 관한 분야
 2. 재료 역학 (Mechanics of Materials), 고체 역학 (Solid Mechanics)
  1. 외력에 의한 외적인 효과가 아닌 재료 내부의 영향(변형,응력 등)을 다루는 역학
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
       1. 기술,공학 이란?
  1.   역학
        1. 역학
   1.   역학 용어
   2.   정역학,고체(재료)역학
         1. 정역학
         2. 정역학 용어
         3. 하중
         4. 강체
         5. 가상 변위
         6. 재료/고체 역학
    1.   기계적 성질
    2.   응력
    3.   재료 시험
   3.   동역학
   4.   유체역학
   5.   열역학
   6.   통계역학
   7.   일반역학
  2.   기계공학
  3.   재료
  4.   측량/측위/항법
  5.   소방학
 9.   기술경영
 10.   표준/계측/품질

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 개인소액후원 」